De Bijbel als Uitgangspunt

Adventisten beschouwen de Bijbel als het geïnspireerde woord van God.
Een boek waaraan de herkomst van de mens ontleend kan worden en dat waardevolle adviezen bevat voor het dagelijks leven, samengevat in de Tien Geboden. Om die reden nemen adventisten elk deel van de Bijbel serieus, vanaf het scheppingsverhaal tot aan de openbaringen over het einde van onze wereld.

Wat Adventisten Geloven

Adventisten gaan niet uit van een oerknal of het evolueren van aap tot mens. Zij zien de rechtstreekse hand van God in alles wat geschapen is: planten, dieren en mensen.

Zoals God op de zevende dag van de week rustte van zijn scheppingswerk en de mens in het vierde gebod vroeg hetzelfde te doen, zo vieren adventisten elke zaterdag de sabbat als rustdag. Op die dag denken ze aan Gods schepping van hemel en aarde terug, en genieten ze van het herscheppende (recreatieve) karakter dat God er aan toekende. Die betekenis verschilt wezenlijk van de door mensen ingestelde zondagsviering, waarin de opstanding van Christus uitgangspunt is. Adventisten vieren de opstanding van Christus met Pasen en gedenken zijn dood met de viering van het Heilig Avondmaal. Wij vieren de sabbat, elke week op zaterdag, met een eredienst in Gouda. Je bent van harte welkom.

Trouw aan Waardevolle Beginselen

God schiep de mens met een vrije wil. Geen marionetten maar wezens met een eigen keuze. De juistheid van die keuzes valt te ijken aan het menselijke geweten en aan het leerboek met waardevolle adviezen voor optimaal geluk dat God de mens gaf: de bijbel. Adventisten doen hun uiterste best om vast te houden aan de beginselen zoals die door God voorgeschreven zijn:

  • De volwassendoop. Mensen die hun leven in overeenstemming willen brengen met Gods beginselen, belijden dat in het openbaar en laten zich door onderdompeling begraven in een symbolisch watergraf. De ‘opstanding’ daaruit markeert het begin van een nieuw leven.
  • De zaterdag als rustdag. Adventisten vieren overeenkomstig het vierde gebod de zevende dag als rustdag. Dat houdt in dat ze op zaterdag geen arbeid verrichten en zich bezighouden met recreatie in de meest letterlijke betekenis. Dat brengt met zich mee: een bezinning op de schepping, de wijze waarop we met elkaar omgaan en op de nieuwe aarde die ons in de bijbel beloofd is.
  • Deel en geef. Adventisten staan vrijwillig tien procent van hun inkomen af voor het instandhouden van het werk van de Adventkerk. Dat werk bestaat naast evangelieverkondiging onder meer uit projecten in ontwikkelingslanden en noodhulp in rampgebieden.
  • De profetische bijbelboeken hebben geldingskracht. Adventisten gaan ervan uit dat profetische bijbelboeken geldingskracht hebben gedurende de gehele wereldgeschiedenis. Wie ze verstaat kan er de adembenemende precisie in terugvinden waarmee de ondergang van de wereldmachten als het Griekse en Romeinse Rijk voorspeld werden en tal van andere markante gebeurtenissen tot in onze tijd en daar voorbij. De profetie geeft aan dat het einde van onze wereldgeschiedenis onafwendbaar ophanden is met als climax de wederkomst van Christus.
  • Aanvaarding van het offer van Christus. Adventisten aanvaarden het offer van Christus. Door zijn dood aan het kruis nam Hij onze zonden op zich en gaf Hij aan solidair met ons te zijn tot in de dood. Daarmee geeft Hij ons uitzicht op een eeuwig leven, hoewel onze verkeerde keus vanaf de zondeval eigenlijk had moeten leiden tot een eeuwige dood. Het eeuwige leven dat Hij ons aanbiedt is niet door mensen te verdienen, maar is door zijn offer bereikbaar voor iedereen die het wil aanvaarden. Die aanvaarding komt niet alleen in woorden tot uiting maar ook in daden.
  • De viering van het Avondmaal. Adventisten vieren elk kwartaal een open Avondmaal waaraan iedereen kan deelnemen. Het avondmaal wordt voorafgegaan door een voetwassing naar het bijbelse voorbeeld van Jezus.
  • De heilige drie-eenheid. Adventisten zien God niet als iets, maar als Iemand. God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest worden beleden als één persoon.
  • De rust na de dood tot het oordeel. Adventisten geloven niet in een onsterfelijke ziel. Wie overlijd, rust in het graf totdat Christus terugkomt. Op dat moment worden de graven geopend en worden de doden opgewekt om samen met de levenden geoordeeld te worden.

Dienaars van Onze Gemeenschap

CHONI MIGUEL
CHONI MIGUELPredikant
Ik kom oorspronkelijk uit Aruba en woon nu alweer meer dan 18 jaar in Nederland. Ik ben 11 jaar getrouwd en we hebben twee kinderen; een zoon en een dochter. Ik voelde me geroepen om predikant te worden tijdens een evangelisatiecampagne voor jongeren aan het Newbold College. Mijn overtuiging dat God mij roept wordt regelmatig bevestigd door mensen om mij heen en in de gemeente. Als predikant verwacht ik plezier en voldoening in Christus te mogen ervaren door mijzelf in te zetten voor de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van anderen. De weg vooruit zal niet gemakkelijk zijn maar in Christus is alles mogelijk. Mijn moeder is mijn grote voorbeeld. Zij leerde me zelfstandig te zijn, voor mezelf op te komen, mijn eigenwaarde niet makkelijk te laten beïnvloeden door mijn omgeving en om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn keuzes.
PETER DE RAAD
PETER DE RAADOuderling / Penningmeester
Voor mijn gevoel ben ik mijn leven lang al adventist. Ik ben opgegroeid in een Adventistisch gezin. In mijn tienerjaren kreeg ik catechisatie en dat resulteerde in mijn doop. Dat is een heel bewuste keuze geweest. De doop door onderdompeling was dan ook een bijzondere ervaring. Ik heb bewondering voor mensen die God leren kennen en een radicale omkeer meemaken. Ik heb dat zelf niet meegemaakt, maar ben door de jaren wel gegroeid in mijn geloofsleven. Ook waren er periodes waarin ik me niet zo bezighield met het geloof in God. Maar God heeft mij nooit losgelaten en gaandeweg werd het geloof belangrijker voor mij. Terugkijkend zijn er vele momenten geweest waarop God in mijn leven heeft ingegrepen. Dat besef kwam pas later. Binnen onze gemeente zet ik mij in met de talenten die mij gegeven zijn voor het werk dat God ons geeft: het verspreiden van Gods blijde boodschap, dat Hij zich inzet om de mensheid te redden van de ondergang en dat wij die redding alleen maar hoeven aan te nemen. Niet alleen aannemen voor mijzelf, maar ook de consequenties daarvan aanvaarden in de manier waarop ik leef en bij te dragen aan het doorgeven van die boodschap.
ALBERT JURGENS
ALBERT JURGENSOuderling / Voorganger
Als kind ging ik met mijn ouders naar de kerk, maar verloor mijn belangstelling omdat ik de kinderverhalen ging ervaren als sprookjes. Toch was er in mij een stem die zei: er moet toch een Schepper zijn die alles gemaakt heeft. Na een zoektocht met verschillende omzwervingen ontdekte ik vaste grond in de Bijbel, waarin ik de liefde van Jezus Christus vond. God heeft me gezegend met een vrouw en drie kinderen die ook allemaal de Heiland hebben gevonden. Omdat ik een buitenmens ben, mag ik graag samen met mijn vrouw genieten van de natuur, er is zoveel moois in de schepping. Na mijn doop werd ik al gauw gevraagd om taken te vervullen in de kerk en ik doe dat momenteel met veel plezier in onze kerk in Gouda. Momenteel leid ik per toerbeurt gespreksgroepen over Bijbelse thema’s en mag ik van tijd tot tijd voorgaan in de erediensten. Geloof delen met anderen is waardevol voor mij.

Christen zijn is meer dan alleen een onmiddellijke bekering – het is een dagelijks proces waarbij je groeit om meer en meer op Christus te gaan lijken.

Billy Graham

Duisternis kan de duisternis niet verdrijven; alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven; alleen liefde kan dat.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen geluk en vrede geven buiten Hemzelf, omdat het er niet is. Zoiets bestaat niet.

C.S. Lewis

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Korinthiërs 13:13