Het kruis

Facebookpost van Ella Schaap van 3 november 2023:

Lees 1 Korintiërs 1:18-24. Wat zegt Paulus over het kruis en hoe zet hij het kruis en ‘de wijsheid van de wereld’ tegenover elkaar? Waarom is de boodschap van het kruis ook vandaag de dag nog zo belangrijk, als vooral het ‘materialisme’ domineert, ‘de wijsheid van de wereld? (Het materialisme is het idee dat de hele werkelijkheid slechts materieel is en er geen God bestaat of enige bovennatuurlijke leefomgeving.)

Het kruis van Christus

Het kruis van Christus vormt de kern van de heilsgeschiedenis. ‘De eeuwigheid kan nooit de diepte van de liefde bevatten die zichtbaar is geworden door het kruis van Golgota. Daar kwamen de oneindige liefde van Christus en het grenzeloze egoïsme van de tegenstander oog in oog met elkaar te staan.’ (Stephen N. Haskell, The Cross and Its Shadow (South Lancaster, MA: Bible Training School, 1914), p. v.) Christus bood zich nederig aan als losprijs voor de mens terwijl de tegenstander Hem uit zelfzuchtige bedoelingen met lijden en ellende overspoelde. Christus onderging niet enkel de natuurlijke dood die elk mens te wachten staan. Hij stierf de tweede dood, zodat een ieder die Hem aanvaardt die dood nooit hoeft mee te maken.

Betekenis van het kruis

Er zijn een paar belangrijke punten die we moeten onthouden als het gaat om de betekenis van het kruis. Allereerst biedt het kruis de opperste openbaring van Gods gerechtigheid ten aanzien van de zonde. Daarnaast openbaart het kruis Gods liefde voor zondaars op de best denkbare manier. Ten derde is het kruis een enorme bron van kracht om de ketenen van zonde te verbreken (Romeinen 3:21-26; 5:8; 6:22-23; 1 Korintiërs 1:17-24).Ten vierde is het kruis onze enige hoop op eeuwig leven (Filippenzen 3:9-11; Johannes 3:14-16; 1 Johannes 5:11-12).Ten vijfde is het kruis het enige tegengif voor een toekomstige opstand in het universum (Openbaring 7:13-17; 22:3). ‘De wijsheid van de wereld’ kan geen van deze belangrijke waarheden over het kruis doorgronden. Toen en nu is de prediking van het kruis ‘dwaasheid’ in de ogen van wereldse wijsheid. Die erkent overigens niet eens de waarheid die overduidelijk is, namelijk dat er een Schepper is (Zie: Romeinen 1:18-20). Het Griekse woord voor ‘dwaasheid’ staat op één lijn met het Engelse woord ‘moron’ (Dat is een zwakzinnig persoon. De prediking van het kruis is ‘imbeciel’ naar de maatstaven van de ‘wijsheid van de wereld’.). Wereldse wijsheid kan Jezus niet kennen, noch de verlossing die Hij ons biedt door zijn plaatsvervangende dood aan het kruis.

Wat ‘wereldse wijsheid’ ook kan bieden, waarom mag die nooit in de weg staan van ons geloof in Jezus en de hoop die we krijgen door ‘de dwaasheid van onze verkondiging?’ ( 1 Korintiërs 1:21)

1 Korintiërs 1:18-24 Wat zet Paulus hier tegenover elkaar?