Hij is opgestaan

Facebookpost van Ella Schaap van 7 november 2023:

Het kruis was de plek waar Christus de overwinning behaalde op de tegenstander. Het lege graf bevestigde die overwinning. ‘Toen Jezus in het graf werd gelegd, triomfeerde de tegenstander. Hij waagde het de hoop te koesteren dat de Heiland zijn leven niet weer op zou nemen. Hij eiste het lichaam van de Heer op en zette zijn wacht voor het graf met de bedoeling Christus daarin gevangen te houden. Hij was uitermate verbitterd toen zijn engelen vluchtten bij de nadering van de hemelse boodschapper. Toen Christus als overwinnaar uit het graf kwam, wist hij dat zijn rijk ten einde zou komen en dat hij ten slotte zou moeten sterven.’ (Ellen White, De wens der eeuwen, p. 654.) Christus’ menselijkheid stierf dan wel, maar zijn goddelijkheid deed dat niet. In zijn goddelijkheid bezat Christus de macht de banden van de dood te breken.

Lees Matteüs 28:1-6; Johannes 10:17-18 en Romeinen 8:11. Waarmee ging de opstanding van Jezus gepaard?

Tijdens zijn dienstwerk zei Jezus dat Hij de macht had zijn leven te geven en het ook weer terug te nemen. Tegen Marta zei Hij:

Ik ben de opstanding en het leven. (Johannes 11:25)

Andere teksten omschrijven zijn opstanding als een daad van God (Handelingen 2:24; Romeinen 8:11; Galaten 1:1: Hebreeën 13:20).

Er was zelfs een machtige engel van de Heer betrokken bij die geweldige gebeurtenis. In Matteüs 28:11-15 lezen we over de vergeefse en dwaze pogingen van de leiders om tegen Jezus in te blijven gaan. De bewakers vertelden ‘wat er gebeurd was.’ (Matteüs 28:11) Tussen de regels door lezen we dat zij de opstanding met eigen ogen hebben gezien. Als dat niet zo was, wat hadden hun woorden dan te betekenen? Een engel daalde neer uit de hemel, rolde de steen weg, zat erop en de bewakers vielen flauw? Het eerstvolgende waarvan ze zich bewust waren, was dat het graf leeg was? Misschien nam de engel Jezus’ lichaam weg, terwijl die Romeinen buiten bewustzijn waren? Of hebben de leerlingen dat gedaan? Of heeft iemand anders het lichaam gestolen. Wat er ook gebeurde, het is een feit dat Jezus’ lichaam weg was.

Een engel die uit de hemel kwam, de mannen die flauwvielen uit angst en het graf dat leeg was. Die dingen waren verontrustend genoeg voor de godsdienstige leiders. Dat ze ‘de soldaten een flinke som geld besloten te geven’ om ze hun mond te laten houden, duidt erop dat de berichten van de soldaten hun slecht uit kwamen (Matteüs 28:12). Wat de soldaten vertelden was natuurlijk Jezus’ opstanding.

Sommige mensen steken de draak met het idee dat Romeinen Christus’ opstanding als eerste hebben gezien. Waarom? Waarom staat die waarheid symbool voor wat er zou komen? Namelijk dat het evangelie ook aan de heidenen verkondigd zou worden!